27 augustus 2015

Caritasinstelling

De taak van de Caritas is hulp te geven aan personen en groepen,
waarvoor in de samenleving geen of te weinig aandacht bestaat.
Daarbij wordt niet alleen gedacht aan nood dichtbij, maar ook die van veraf.
Aan de ene kant wordt hulp gegeven aan personen en groepen binnen onze parochie,
aan de andere kant wordt het werk van vastenactie, vluchtelingenwerk etc. gesteund.

Ook worden vanuit de Caritas initiatieven ontwikkeld en gestimuleerd om
te komen tot activiteiten in het kader van Kerk en Samenleving.
Door het werven van gelden, hoofdzakelijk door collectes tijdens de
vieringen en het beheren daarvan, wordt de Caritas in staat gesteld haar
taak uit te oefenen.

Contactpersoon: Ellie Dijkstra-Faes
tel. 455465


Jaarverslag Werkgroep Diaconie parochiekern Gilze 2020

Graag willen wij, leden van werkgroep Diaconie parochiekern Gilze,
verslag  uitbrengen van de activiteiten die we ondernamen  in 2020.
Een apart jaar in verband met corona. Daardoor hebben er minder
activiteiten plaats kunnen vinden en sommige op een andere manier.

 • Ziekentriduüm. De dagen zijn dit jaar ook niet doorgegaan.
  Beide coördinatoren van Gilze, Annie Oprins en Ella Broeders- van den Ouweland
  hebben te kennen gegeven te willen stoppen en daardoor worden er opvolgers gevraagd.
 • Bloemetje van Gilse mensen voor Gilse mensen.
  Dit jaar ook geen Mollebosviering, dus ook geen aanvulling voor de financiën ontvangen.
  Mocht er geld tekort zijn om te bloemetjes te kunnen blijven geven,
  dan is er toezegging gedaan voor steun van  regio Caritas.
  Weet u iemand die een bloemetje verdient dan horen we dat graag.
  Neem gerust contact op met Petra de Vet tel. 451129, Lenie Diepstraten tel. 455995
  of Ellie Dijkstra-Faes tel. 455465.

Verder werd er ook aandacht geschonken aan ouders die een kind
hebben verloren d.m.v. een bezoek met een bloemetje.

Bij huize Sint Franciscus is er voor de bewoners en familie een kaart vanuit
de Caritas afgegeven in de periode dat men geen bezoek i.v.m. corona mocht ontvangen.
Het verzorgend personeel is bedankt voor hun zorg aan de bewoners
middels een bloemenfotocollagelijst.

 • Kerstdiner bij v.d. Valk. Daar het diner ook niet mocht doorgaan heeft
  het Ouderenfonds 12 kerstpakketten voor de ouderen ter beschikking
  gesteld en die zijn ook verdeeld onder de ouderen.
 • Kerststukjes. Dit jaar 66 kerststukjes mogen uitreiken aan de inwoners
  van Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze (10 stuks), Riel en Ulicoten
  van het Basis Goodwill Fonds Vliegbasis Gilze-Rijen.
 • Kerstpakketten. Al vele jaren ontvangt de parochie kerstpakketten
  van de Rotary en helpt Caritas mee met de verspreiding.
  Dit jaar 15 pakketten voor de voedselbank ter beschikking gesteld en
  19 voor Gilze en de overige zijn verspreid over de regio.
  Verder hebben we voor het achtste jaar mensen uit Gilze de gelegenheid
  gegeven om kerstpakketten (of losse producten) bij de Sleutel in te leveren.
  Dit jaar hebben we 23 pakketten kunnen samenstellen.

Niet alleen zijn deze pakketten gegeven aan mensen met een kleine beurs
maar ook aan mensen die een steuntje in de rug goed konden gebruiken.

We hopen u met dit verslag inzicht gegeven te hebben in de werkzaamheden
die door de werkgroep Diaconie parochiekern Gilze wordt gedaan.