1 februari 2018

Parochiewijzer

Parochiecentrum:
Adres:
Parochiecentrum De Sleutel,
Kerkstraat 116,
5126 GD Gilze,
tel. 0161-451233
e-mail: info@parochiegilze.nl
Internet: www.parochiegilze.nl

Spreekuur:
Het spreekuur in ons parochiecentrum is op woensdag- en donderdagmorgen
van 09.00 tot 11.00. Dit is tevens voor telefonische vragen en inlichtingen.
Het spreekuur heeft o.a. ten doel: informatie en mogelijkheid tot een gesprek of opgeven van intenties (liefst 3 weken tevoren). De kosten van een intentie bedragen € 12,00.

Weekendviering:  
Zaterdag 19.00 uur in de parochiekerk te Gilze.
Zie vieringen voor meer info.

Viering door de week:  
Woonzorgcentrum St. Franciscus   woensdag  14.00 uur.
I.v.m. corona epidemie voorlopig alleen vieringen voor de bewoners van St. Franciscus.

Communie thuis:
Iedere eerste vrijdag van de maand wordt door leden van het pastoresteam de heilige Communie gebracht aan parochianen die door ziekte of hoge ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen.
Zo blijven ook deze parochianen delen in de gemeenschap van de Kerk en de parochie. Ieder die op de eerste vrijdag de heilige Communie thuis wenst te ontvangen kan contact opnemen met één van de leden van het pastores team. Het spreekt ook voor zich dat in bijzondere omstandigheden ook buiten deze eerste vrijdag de heilige communie thuisgebracht kan worden.
Ook is het mogelijk dat een familielid vanuit de eucharistieviering de heilige Communie mee naar huis neemt om thuis te delen. Daarvoor is in elke parochie een pyxis beschikbaar. Dat is een klein doosje waarin de heilige Communie wordt meegegeven. Zo’n pyxis kunt u tijdelijk lenen bij de parochie. Als u zelf ter communie gaat kunt u de pyxis meenemen en een extra hostie vragen. Of beter is dat u de pyxis voorafgaand aan de viering plaatst op het altaar en u deze na de viering weer meeneemt. De pastor zal dan tijdens de consecratie een hostie in de pyxis leggen.
Meer informatie over het gebruik van de pyxis kunt u vooraf vragen aan de kosters.

Stiltecentrum / Mariakapel en kerkhof:
De openingstijden van het stiltecentrum / Mariakapel en het kerkhof zijn:
van 1 april tot 1 oktober – 09.00 uur tot 20.00 uur
van 1 oktober tot 1 april – 09.00 uur tot 17.00 uur


Pastorale bereikbaarheid :
Bij nood: altijd bellen 06-83409787
U wordt dan doorverwezen of doorverbonden met een pastor of een vrijwilliger van de groep Bereikbaarheidsdienst.

Pastoraal team: 
Pastoor Jos Demmers,
Email: j.demmers@hotmail.com

Diaken Stefan Lange,
Email: diakenstefanlange@gmail.com

Diaken Gerrit Fennema,
Email: gfennema@kpnmail.nl

Diaken Joop Smies,
Email: diakenjsmies@home.nl

Pastoraal medewerker Pauline Vermeulen – Dekker,
Email: p.vermeulendekker@gmail.com


Bestuur:

Het bestuur van de parochie Sint Jan de Doper gebeurt door één parochiebestuur en zes parochiekerncommissies (PKC’s).

Parochiebestuur

Het parochiebestuur bestaat momenteel uit zeven leden met pastoor Jos Demmers als voorzitter. De meeste bevoegdheden van de voorzitter zijn ook gedelegeerd aan de vice-voorzitter. De taak van het parochiebestuur is het behartigen van de zakelijke en financiële belangen van de parochie enerzijds en het zo goed mogelijk laten functioneren van de pastorale dienstverlening anderzijds.
Uit de geldmiddelen moeten diverse pastorale activiteiten en diensten worden betaald, maar ook het onderhoud van de gebouwen vraagt de nodige zorg en gelden.
Het is daarom belangrijk dat het parochiebestuur op de financiële bijdrage van de parochianen kan rekenen.
Het parochiebestuur draagt ook zorg voor het nakomen van alle verplichtingen die de parochie heeft aangaande regio, vicariaat en bisdom.
De leden van het parochiebestuur worden op voordracht door de bisschop benoemd voor een maximale periode van twee maal vier jaar.
Momenteel hebben zitting:

 • Pastoor Demmers (voorzitter)
 • Ine Ultee uit Chaam (vicevoorzitter)
 • Nicole Broekman uit Alphen (secretaris)
 • Jan Verhoeven uit Baarle-Nassau (penningmeester)
 • Peter Dirven uit Ulicoten voor de (gebouwen)
 • Ernest olde Scheper uit Gilze (communicatie)
 • Jos Vanhooren uit Riel (begraafplaatsen en ledenadministratie)

Parochiekerncommissie Gilze

De parochiekerncommissie is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de parochiekern Gilze.
Momenteel hebben zitting:

 • José Jacobs (voorzitter)
 • Anja van Overveld (penningmeester)
 • Jan Hoevenaars (gebouwen)
 • Gerard Broeders (begraafplaats)

Bijzondere diensten: 

Jubilea en Huwelijk:
Huwelijksvieringen zijn mogelijk van maandag t/m vrijdag om 10.30 of 14.00 uur, zaterdag om 11.00 uur. Indien mogelijk minstens 3 maanden van tevoren opgeven bij de pastorie. Na overleg kan ook voor een andere tijd gekozen worden.

Uitvaart:
De normale tijd van de uitvaartdienst is 10.30 uur. Bij crematie in het crematorium kan hiervan worden afgeweken, doch uitsluitend na overleg. .

Dopen:
Mogelijkheden om uw kind individueel te laten dopen zijn op:
De eerste zaterdag van de maand om 14.00 uur en 15.00 uur.
De tweede zondag van de maand om 13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur.

Op iedere derde donderdag van de maand wordt er een doopgesprek gehouden van 20.00 – 21.30 uur in De Sleutel.
Als u een geboortekaartje naar De Sleutel stuurt, ontvangt u informatie over het dopen en een opgave-formulier.

Tarieven bijzondere diensten gelden voor 2023.

Doopsel€ 156,00
Eerste Communie€ 156,00
Vormsel€ 156,00
Jubileumviering€ 345,00
Huwelijksviering€ 690,00
Uitvaartdienst algemeen€ 690,00
Uitvaartdienst voor baby€ 280,00
Gebruik rouwkapel€   60,00
CD van uitvaart€   15,00
Persoonlijk boekje uitvaart à€     1,20
Kerkelijke crematiedienst  € 460,00
Stipendium €   12,00
Parochiebijdrage € 156,00
Niet kerkelijke uitvaartdienst    € 710,00

Toelichting op de tariefregeling bijzondere diensten

Doopsel, Eerste Communie, Vormsel
De regeling komt er op neer dat aan gezinnen die jaarlijks de parochiebijdrage betalen, geen bijdrage in de kosten van Doopsel, Eerste Communie en Vormsel wordt gevraagd. Voor de gezinnen die (nog) niet deelnemen aan de Actie Kerkbalans wordt voortaan de minimale parochiebijdrage van één jaar gevraagd.
Deze nieuwe regeling, zoals ook voor huwelijken, beoogt enerzijds tegemoet te komen aan het gevoel van onderwaardering van ouders die altijd parochiebijdrage hebben betaald, en anderzijds gezinnen aan te zetten om meebetalend lidmaat van de parochie te worden. We kunnen namelijk deze sacramenten niet meer laten toedienen als de parochie niet in stand wordt gehouden.

Huwelijk
De regeling voor huwelijken houdt in dat van het bruidspaar zelf altijd een bijdrage in het tarief wordt verwacht ter grootte van de minimale parochiebijdrage van het huwelijksjaar, tenzij die al door hen betaald is. Op de resterende som kan een korting gegeven worden als door de ouders in de periode van 5 jaar voorafgaand aan het huwelijksjaar parochiebijdrage is betaald. De korting die gegeven wordt kan per ouderpaar maximaal 100% bedragen van de helft van het resterende bedrag. Hebben de ouders wel parochiebijdrage betaald maar minder dan het gevraagde bedrag, dan wordt de korting in verhouding kleiner.

Jubilea en uitvaart
De kortingsregeling op de tarieven voor jubilea en uitvaarten blijft nagenoeg onveranderd. Ze houdt in dat jubileumvieringen en uitvaartdiensten gratis zijn voor gezinnen die gedurende de 5 jaar voorafgaand aan de gebeurtenis de gevraagde minimale parochiebijdrage hebben voldaan. Hebben deze gezinnen wel parochiebijdrage geleverd, maar minder dan de minimaal gevraagde bijdrage, dan wordt het verschil als tarief voor de jubileumviering of de uitvaartdienst in rekening gebracht tot een maximum van het normale tarief van de gebeurtenis.


Parochiebijdrage Actie Kerkbalans
Wij als parochianen zijn samen verantwoordelijk voor de financiën van de parochie. Ook dit jaar, 2023, wordt daarvoor de actie Kerkbalans gehouden .

Parochiebijdrage t.n.v. St. Petrus’ Bandenkerk     IBAN: NL 69 RABO 011.66.09.400
Voor inlichtingen over de betalingen raadpleeg de penningmeester van de parochie, penningmeester@parochiegilze.nl

Meer schenken aan de kerk zonder netto meer te betalen

Dat is het idee. Het aangaan van een periodieke gift is voor de gever interessant, omdat het een fiscaal voordeel oplevert. Voor de kerk is het extra gunstig als de gever (een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wil toevoegen. Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet.


Kerkversiering
Een voor zichzelf sprekende activiteit die als doel heeft de kerk tijdens de vieringen met bloemen en andere versieringen wat cachet te geven. De groep bestaat momenteel uit elf personen.
Bloemen zijn altijd welkom en mocht u tijdens een bepaalde viering in de kerk de versiering een extra tintje willen geven, neem dan contact op met de werkgroep.

Contactpersoon:  info@parochiegilze.nl


Lectoren
Deze groep bestaat momenteel uit zes personen; twee dames en vier heren. Zij verlenen hun diensten tijdens de vieringen in het weekend door verzorging van lezingen, voorbeden, communie uitreiken en begeleiden van misdienaars of misdienettes. Er is een rooster opgesteld, zodat iedereen gemiddeld één keer per maand dienst heeft. De groep komt twee maal per jaar bijeen, tegen Pasen en Kerstmis. Zij bespreken dan de vieringen van de Goede Week, Pasen, Kerstmis en de Jaarwisseling en wat nog meer ter tafel komt.

Contactpersoon:   info@parochiegilze.nl


Kosters

Contactpersoon:  info@parochiegilze.nl

Hun werkzaamheden hebben betrekking op vieringen in de parochiekerk en woonzorgcentrum St. Franciscus zowel voor, tijdens als na de diensten. Verder bieden zij ondersteuning bij gerelateerde werkgroepen. Ongeveer vier maal per jaar bespreken zij onderling hun taken.


Collectanten
De collectantengroep verzorgt tijdens de weekendvieringen en de vieringen op feestdagen de collectes in de kerk.De groep bestaat uit 8 leden.

Contactpersonen:  info@parochiegilze.nl


Koren


Acolieten voor uitvaarten
Deze groep bestaat uit 10 leden.
Door 3 groepen van telkens 3 personen worden bij toerbeurt de uitvaartdiensten in de kerk mede verzorgd. Eveneens verleent deze groep medewerking aan de jaarlijkse viering van Allerzielen of andere kerkelijke diensten.

Contactpersoon:   info@parochiegilze.nl


Werkgroep koffie-schenken
Door de inzet van deze groep kan op verschillende momenten in parochiecentrum De Sleutel koffie gedronken worden. Het is een gelegenheid tot het ontmoeten van medegelovigen.
Enkele keren per jaar gebeurt het ook wel dat na een bijzondere viering de koffie in de kerk wordt aangeboden.

Contactpersoon:   info@parochiegilze.nl


Pastoraat jonge gezinnen
Namens het pastoraal team is Pauline Vermeulen-Dekker (pastoraal werker) de eerst aanspreekbare beroepskracht voor de kinderen van groep 3 t/m 8. U kunt haar bereiken op tel. 06 51958259 of via e-mail: p.vermeulendekker@gmail.com
Onder het pastoraat jonge gezinnen vallen heel veel activiteiten voor kinderen en volwassenen. U kunt hierbij denken aan vieringen voor het gezin, geloofsvorming en voorbereiding op de sacramenten: de Eerste H. Communie en het Vormsel.


Avondwakegroep
Op de avond voorafgaande aan een begrafenis of crematie kan er een avondwake gehouden worden in onze parochiekerk om 19.00 uur. De avondwake is aangepast aan deze tijd en wordt in overleg met de familie voorbereid.
Het is een moment van samenkomen en samen bidden rond het afscheid van een medeparochiaan om elkaar tot steun te zijn.
Er is ook de mogelijkheid voor een avondwake met een persoonlijk afscheid.
Ook verleent deze groep medewerking aan de jaarlijkse viering van Allerzielen.
De groep bestaat uit enkele vrijwilligers die sinds juli 1997 om beurten in de dienst voorgaan.

Contactpersoon:   info@parochiegilze.nl


Zelfhulpgroep rouwverwerking
In maart 1993 is in onze parochie deze groep gestart.
Wat doet deze groep? Mensen die geconfronteerd worden met het verlies van een partner de kans geven om daar met elkaar over te praten. In de groep, die een aantal keren bij elkaar komt en verschillende thema’s behandelt, wordt samen gepraat en vooral goed geluisterd naar elkaar. Veel mensen vinden er steun. Ook wordt er in het voor- en najaar een ontmoetingsmiddag georganiseerd voor de nabestaanden.
In 2013 is op verzoek begonnen met een jaarlijks uitstapje.
Wilt u nadere informatie neem dan gerust contact op.

Contactpersoon:   info@parochiegilze.nl


Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS)
De Orde van Franciscaanse Seculieren is de Nederlandse benaming van de Ordo Franciscanus Saecularis (OFS), een seculiere franciscaanse derde orde. De Orde maakt deel uit van de franciscaanse familie. Hij is bedoeld voor mannen en vrouwen die in hun omgeving, gehuwd of ongehuwd, het iedeaal willen volgen van Franciscus en Clara. Zij leven in de wereld, maar doen dit op een franciscaanse wijze.
In 2015 werd herdacht dat er meer dan 125 jaar Derde Ordelingen in Gilze waren.
Op iedere eerste vrijdag van de maand komen zij in Huize St. Franciscus bijeen om elkaar te inspireren en te stimuleren om te leven in de voetsporen van Franciscus en Clara.
Eenieder is daarbij welkom.

Contactpersoon:   info@parochiegilze.nl