1 december 2018

Pasen 2019


Winnaars of verliezers?

The winner takes it all, the loser standing small… The winner takes it all, the loser has to fall…

Volgens mij bestaat er geen andere zangeres die zo indrukwekkend over het verdriet om een afscheid kan zingen als Agnetha van Abba. De winnaar incasseert de hoofdprijs.

De verliezer buigt het hoofd en accepteert de nederlaag.

In mijn gedachten ben ik bij de Kruisweg. Het bidden en overdenken van de Kruisweg  ervaar ik als een indringende voorbereiding op het sterven van Jezus Christus. Ik laat  het verdriet en lijden in mijzelf toe dat hiermee gepaard gaat. ‘Jezus wordt ter dood veroordeeld.’, luidt het onderschrift van de eerste statie. Pilatus, de hoge priesters en het volk ruiken het bloed van de definitieve afrekening met de vijand. De avond ervoor heeft Judas de groep leerlingen voortijdig verlaten om Jezus te verraden. Hij ontneemt zichzelf het leven. De leerlingen vluchten weg als Jezus wordt gevangen genomen.  Petrus volgt nog. Om zichzelf veilig te stellen, verloochent hij Jezus om zichzelf te redden. Ook hij druipt af als een geslagen hond.  Jezus wordt vernederd en gemarteld.

‘The loser standing small…’

Simon van Cyrene wordt aangewezen om het kruis te dragen. Vechten aan de zijde van de held levert prestige op.  Een verliezer bijstaan maakt je niet populair. Sterker nog:  samen met Jezus word jij gestigmatiseerd met het beeld van de ‘loser’. Jezus vervolgt zijn weg met het kruis op zijn schouders. Hij valt tot driemaal toe. En alsof dit nog niet genoeg is, wordt hij van zijn kleren ontdaan en wordt hij naakt prijs gesteld aan het gehoon en gespot van mensen die hem eerst met gejuich als hun koning hebben onthaald. Hoe zal Hij deze vernedering hebben ondergaan?

‘The loser has to fall…’

Tot aan de kruisiging en de kruisafname blijft een klein groepje leerlingen trouw aan hun Meester. Waaronder zijn moeder Maria, Johannes en Maria Magdalena. Wat drijft hen om Jezus te volgen totdat Hij aan het kruis wordt genageld? Ik kan slechts één antwoord bedenken: ‘Liefde!’

Het is voor mij duidelijk dat Jezus in het hart van deze personen een blijvende duurzame liefde heeft ontstoken. Liefde kan zoals een vuur smeulen en soms oplaaien. Uit eigen ervaring weet ik dat Zijn liefde nooit verbrandt of verwondt. Het is een liefde die ons wil hart wil openen en verruimen om de ander te leren dragen en verdragen.

Deze drie moedige personen weten ook dat Zijn liefde hoop op een nieuw leven schenkt. Jezus laat hen voelen dat Hij onder alle omstandigheden bij hen is. Hij heeft ze geroepen bij hun naam om hen een nieuw perspectief op de liefde van God aan te reiken. Doordat zij geloven in dit perspectief blijven zij trouw en volgen Hem tot aan het kruis. Nu blijkt alle hoop op redding lijkt vervlogen. Of toch niet?

De liefde van Jezus voor hen en voor ons blijkt uit de woorden die Hij spreekt tot de berouwvolle moordenaar – die met hem gekruisigd wordt. ‘Vandaag zult u nog met Mij in het paradijs zijn.’

Dit zijn niet de woorden van een ‘loser’ of van iemand die met de staart tussen zijn benen de aftocht kiest. Nee, dit zijn verlossende woorden voor ons allemaal!  Het kruis is niet het teken van de dood maar van de overwinning die God ons in het vooruitzicht stelt!

Ik hoop dat deze veertigdagentijd ons geloof in de reddende liefde van God aanwakkert.  De Kruisweg van de Heer schenkt ons de hoop dat wij met Hem mogen verrijzen. Alle mensen wordt deze redding aangezegd. Laten wij Hem volgen tot het kruis om te kunnen delen in Zijn overwinning.

Laten we met Pasen van dit geloof getuigen met de woorden van de Paasjubelzang:

Laat juichen, om zo’n grote overwinning!’  

Namens het  pastoraal team wens ik u allen een zalig Pasen!

Pauline Vermeulen – Dekker


OVERZICHT VIERINGEN

rondom GOEDE WEEK en PASEN 2019

zaterdag 13 april PALM- of PASSIEZONDAG
17.00 uur Eucharistieviering voor het gezin met palmwijding en lijdensverhaal m.m.v. cantor en organist.

woensdag 17 april
14.00 uur Eucharistieviering in De Vertoeverij van WZC St. Franciscus.

donderdag 18 april WITTE DONDERDAG: Viering van de instelling van de H. Eucharistie.
19.00 uur Eucharistieviering ter herdenking van het Laatste Avondmaal, waarin de aanbidding tot het Allerheiligste is opgenomen, m.m.v. Gilzer Cantorij.

vrijdag 19 april GOEDE VRIJDAG Vasten en onthoudingsdag.
15.00 uur Kruisweg, herdenking van het lijden en sterven van Jezus’ kruisdood.

20.00 uur Passion, samenkomst m.m.v. Chanterelles en vele anderen.
Dit speelt zich op het bordes voor de kerk af en op Bisschop de Vetplein.

zaterdag 20 april PAASZATERDAG
20.00 uur Eucharistieviering: Paaswake m.m.v. Schola.

zondag 21 april HOOGFEEST VAN PASEN: Viering van de Verrijzenis van de Heer.
09.30 uur Woord- en Communieviering m.m.v. Gilzer Cantorij.

maandag 22 april 2e PAASDAG
Géén viering in Gilze. Wel om 10.00 uur parochiekerk Riel

Direct na alle paasvieringen is er gewijd water te verkrijgen in de kerk.


PAASCOMMUNIE THUIS

Parochianen die om welke redenen dan ook niet naar de kerk kunnen met Pasen, maar wel de Paascommunie thuis willen ontvangen dienen dat tijdig door te geven aan parochiecentrum De Sleutel, tel. 451233 op woensdag en donderdag tussen 09.00 uur en 11.00 uur zodat een afspraak kan worden gemaakt.


Achter in de kerk staan de groene bussen voor de
VASTENACTIE.
We steunen onder andere waterprojecten in Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië
Uw bijdrage wordt op prijs gesteld!