27 augustus 2015

Caritasinstelling

De taak van de Caritas is hulp te geven aan personen en groepen,
waarvoor in de samenleving geen of te weinig aandacht bestaat.
Daarbij wordt niet alleen gedacht aan nood dichtbij, maar ook die van veraf.
Aan de ene kant wordt hulp gegeven aan personen en groepen binnen onze parochie,
aan de andere kant wordt het werk van vastenactie, vluchtelingenwerk etc. gesteund.

Ook worden vanuit de Caritas initiatieven ontwikkeld en gestimuleerd om
te komen tot activiteiten in het kader van Kerk en Samenleving.
Door het werven van gelden, hoofdzakelijk door collectes tijdens de
vieringen en het beheren daarvan, wordt de Caritas in staat gesteld haar
taak uit te oefenen.

Contactpersoon: Ellie Dijkstra-Faes
tel. 455465


Jaarverslag Werkgroep Diaconie/Caritas parochiekern Gilze 2019

Graag willen wij, leden van werkgroep Diaconie/Caritas,
verslag  uitbrengen van de activiteiten die we ondernamen  in 2019.

 • Ziekentriduüm. De organisatie van het ziekentriduüm heeft een
  financiële bijdrage ontvangen voor de deelnemers uit Gilze.
  Het is voor Caritas al jarenlang een gebruik om deze mooie dagen,
  want zo beleven de deelnemers het ziekentriduüm, te ondersteunen.
  Er wordt m.i.v. 2019 een eigen bijdrage gevraagd.
  Dit geldt voor de hele regio.

De coördinatoren van Gilze zijn Annie Oprins en Ella van den Ouweland.

 • Bloemetje van Gilse mensen voor Gilse mensen. De opbrengst van de
  collecte tijdens de Mollebosviering is bestemd voor deze actie.
  Doel is om een bloemetje te kunnen geven aan mensen in Gilze die een
  attentie verdienen omdat ze veel voor anderen doen, of een heel
  vervelende periode doormaken of doorgemaakt hebben.
  Caritas doet de uitvoering van deze actie. Weet u iemand die een
  bloemetje verdient dan horen we dat graag.
  Neem gerust contact op met Petra de Vet tel. 451129, Lenie Diepstraten
  tel. 455995 of Ellie Dijkstra-Faes tel. 455465.

Verder heeft de Caritas door het jaar heen geprobeerd mensen een steuntje
in de rug te geven op verschillende manieren.
Verder wordt er ook aandacht geschonken aan ouders die een kind hebben
verloren d.m.v. een bezoek met een bloemetje.

 • Caritascollectes in de kerk. De bestemming van de collectes wordt
  regionaal bepaald d.w.z. dat in elke kerk in onze regio de opbrengst
  van de collecte hetzelfde doel heeft. Voor deze collectes kunnen wij
  goede doelen aandragen bij diaken Fennema.
  Het afgelopen jaar waren de collectes voor:  Bisschoppelijke vastenactie,
  Caritascollecte, Pinksteractie/week Nederlandse Missionaris, MIVA,
  Vredesweek Pax, Wereldmissiedag van de kinderen, Missiezondag
  (towring sisters), roepingenzondag, zondag voor de oecumene,
  Nationale jongerencollecte en Bisschoppelijke adventsactie.
 • Kerstdiner bij v.d. Valk. Ook afgelopen jaar mocht caritas weer personen
  selecteren die aan het kerstdiner bij v.d. Valk mochten deelnemen.
  Er zijn 7 mensen met een begeleider naar dit gebeuren geweest.
  en initiatief van het Ouderenfonds en v.d. Valk.
  Voor  de deelnemers een avond om niet snel te vergeten.
  Leden van Caritas zorgden voor vervoer.
 • Kerststukjes. Dit jaar nu 26 kerststukjes mogen uitreiken aan de inwoners van Gilze,
  Chaam en Riel van het Basis Goodwill Fonds Vliegbasis Gilze-Rijen.
 • Kerstpakketten. Al vele jaren ontvangt de parochie kerstpakketten van de Rotary
  en helpt Caritas mee met de verspreiding.
  Dit jaar 72 pakketten ontvangen, 27 pakketten voor Gilze de overige voor de regio.
  Verder hebben we voor het zevende jaar mensen uit Gilze de gelegenheid
  gegeven om kerstpakketten (of losse producten) bij de Sleutel in te leveren.
  Dit jaar hebben we 11 pakketten kunnen samenstellen.

Niet alleen zijn deze pakketten gegeven aan mensen met een kleine beurs
maar ook aan mensen die een steuntje in de rug goed konden gebruiken.
Via een ander systeem kregen we de verzoeken voor een kerstpakket binnen
zodat daadwerkelijk het op een goede plek terecht kwam.

We hopen u met dit verslag inzicht gegeven te hebben in de werkzaamheden
die door de werkgroep Diaconie/Caritas parochiekern Gilze wordt gedaan.