27 augustus 2015

Caritasinstelling

De taak van de Caritas is hulp te geven aan personen en groepen, waarvoor in de samenleving geen
of te weinig aandacht bestaat.
Daarbij wordt niet alleen gedacht aan nood dichtbij, maar ook die van veraf.
Aan de ene kant wordt hulp gegeven aan personen en groepen binnen onze parochie, aan de andere kant
wordt het werk van vastenactie, vluchtelingenwerk etc. gesteund.
Ook worden vanuit de Caritas initiatieven ontwikkeld en gestimuleerd om te komen tot activiteiten in
het kader van Kerk en Samenleving.
Door het werven van gelden, hoofdzakelijk door collectes tijdens de vieringen en het beheren daarvan,
wordt de Caritas in staat gesteld haar taak uit te oefenen.

Contactpersoon: Ellie Dijkstra-Faes
tel. 455465


Jaarverslag Caritas 2018

Graag willen wij, leden van werkgroep Gilze van de Regio Caritas Alphen-Gilze, verslag  uitbrengen van
de activiteiten die we ondernamen  in 2018.

 • Wereldwinkelproducten. Caritas heeft dit jaar 1 keer in de kerk gestaan met producten van de
  wereldwinkel. Er zal bekeken worden of wij volgend jaar nog voor de Wereldwinkel in de kerk
  producten verkopen. Een vrijwilliger uit de parochie maakt kaarsen en werden beschikbaar gesteld
  voor de Caritas.
 • Ziekentriduüm. De organisatie van het ziekentriduüm heeft een financiële bijdrage ontvangen voor
  de deelnemers uit Gilze. Het is voor Caritas al jarenlang een gebruik om deze mooie dagen, want zo
  beleven de deelnemers het ziekentriduüm, te ondersteunen. De coördinatoren van Gilze zijn Annie
  Oprins en Ella van den Ouweland.
 • Bloemetje van Gilse mensen voor Gilse mensen. De opbrengst van de collecte tijdens de
  Mollebosviering is bestemd voor deze actie. Doel is om een bloemetje te kunnen geven aan mensen
  in Gilze die een attentie verdienen omdat ze veel voor anderen doen, of een heel vervelende periode
  doormaken of doorgemaakt hebben.  Caritas doet de uitvoering van deze actie. Weet u iemand die
  een bloemetje verdient dan horen we dat graag. Neem gerust contact op met
  Petra de Vet tel. 451129 of Lenie Diepstraten tel. 455995.
  Verder heeft de Caritas door het jaar heen geprobeerd mensen een steuntje in de rug te geven op
  verschillende manieren.

Verder wordt er ook aandacht geschonken aan ouders die een kind hebben verloren d.m.v. een bezoek
met een bloemetje.

 • Caritascollectes in de kerk. De bestemming van de collectes wordt regionaal bepaald d.w.z. dat in
  elke kerk in onze regio de opbrengst van de collecte hetzelfde doel heeft. Het afgelopen jaar waren
  de collectes voor:  Eigen parochie, Vastenactie, Nederlandse Missionaris, Wereldmissiedag van de
  kinderen,  missiezondag, bisschoppelijke adventsactie, vredesweek, Stefs Wereldkinderen en
  Pater Ad de Vet.
 • Regio Caritas Alphen-Gilze. Het bestuur functioneert  nu 2 jaar en uit elke parochie zit een
  afgevaardigde. Uit onze parochie is dat Corné van den Boogaart. Hij is de voorzitter van de regio
  Caritas Alphen-Chaam-Baarle Nassau, Ulicoten, Riel en Gilze. In elke parochie blijft de werkgroep
  actief en onze werkzaamheden zullen niet veranderen.
 • Kerstdiner bij v.d. Valk. Ook afgelopen jaar mocht caritas weer personen selecteren die aan het
  kerstdiner bij v.d. Valk mochten deelnemen. Er zijn 7 mensen met een begeleider naar dit
  gebeuren geweest. Een initiatief van het Ouderenfonds en v.d. Valk. Voor  de deelnemers een
  avond om niet snel te vergeten. Leden van Caritas zorgden voor vervoer.
 • Kerststukjes. Dit jaar nu 35 kerststukjes mogen uitreiken aan de inwoners van Gilze, Alphen,
  Chaam, Ulicoten en Baarle Nassau en Riel van het Basis Goodwill Fonds Vliegbasis Gilze-Rijen.
 • Kerstpakketten. Al vele jaren ontvangt de parochie kerstpakketten van de Rotary en helpt Caritas
  mee met de verspreiding van de ca. 70 pakketten. Verder hebben we voor het zesde jaar mensen uit
  Gilze de gelegenheid gegeven om kerstpakketten (of losse producten) bij de Sleutel in te leveren.
  Dit jaar hebben we 20 pakketten kunnen samenstellen.

Niet alleen zijn deze pakketten gegeven aan mensen met een kleine beurs maar ook aan mensen die een
steuntje in de rug goed konden gebruiken. Via een ander systeem kregen we de verzoeken voor een
kerstpakket binnen zodat daadwerkelijk het op een goede plek terecht kwam.

We hopen u met dit verslag inzicht gegeven te hebben in de werkzaamheden die door Caritas wordt gedaan.