6 april 2017

Mededeling vanuit regio

KAPELAAN VAN VELTHOVEN NAM AFSCHEID

Op zondag 14 oktober 2018 nam kapelaan van Velthoven, in een volle parochiekerk van Chaam, afscheid.
Uit alle plaatsen waren mensen naar hem toegekomen. Jong en oud, kwam afscheid nemen.
Het was een mooie warme viering, waarin het voltallige pastorale team van het samenwerkingsverband
Alphen-Gilze hem assisteerde, ook de misdienaars ontbraken niet.

De kapelaan ontroerde velen met zijn warme woorden tijdens de preek en vroeg voor hem te blijven bidden.
Zijn vertrouwen in de H. Maria kwam na het communiegebed tot uiting in de bloemenhulde die hij bij haar beeltenis bracht.
Ondertussen werd God groet u, zuiv’re bloeme gezongen door de parochiële koren van
Chaam en Ulicoten o.l.v. Danny Pals en de volle kerk zong mee.

Op het einde van de viering werd hij in het zonnetje gezet door Ine Ultee, namens het regiobestuur van
de 6 parochies van de regio Alphen – Gilze. Ze vergeleek hem met de eerste apostelen.
Ze zei:” je bent met hart en ziel, met handen en voeten, met je hele lijf, een mens van God,
daardoor inspireer je de mensen om je heen, je zet hen aan om ook zelf te getuigen van God
en hun geloof. Je bent steeds in contact met de mensen die je ontmoet, met jong en oud, je weet steeds de juiste snaar te raken,
zowel bij de kinderen, als bij hun ouders (de dertigers en de veertigers) als bij de nog ouderen.”
Ze vond hem een aimabel mens: een mens om van te houden. Hiermee vertolkte ze de mening van vele aanwezigen.
Namens de 6 parochies bood zij als dank een envelop met een bijdrage voor een mooi Maria beeld aan
en een collage met Maria beelden van de 6 parochies regio Alphen-Gilze.
Zijn ouders kregen als dank bloemen door haar aangeboden.
En met de woorden “Kapelaan, we wensen je in Zeeuws Vlaanderen heel veel succes en ik weet zeker
dat je je op je nieuwe plek weer heel snel verbonden zult voelen en dat je veel warme mensen om je heen
zult verzamelen. Mag ik een applaus voor onze kapelaan!”sloot zij haar hartverwarmende toespraak af.
Iedereen in de kerk gaf gehoor aan haar oproep en sommige pinkte er een traantje bij weg.

Daarna memoreerde pastorale werker, Pauline Vermeulen namens het pastorale team
aan de fijne samenwerking en overhandigde hem een kleine ampul met mosterdzaadjes.

 

De kapelaan was een beetje stil geworden van al de lovende woorden
en had voor alle aanwezigen uit dankbaarheid een
wonderdadige medaille die hij eerst zegende.

Na de viering was er koffie en thee en… een hele lange rij
met mensen die van kapelaan van Velthoven persoonlijk afscheid namen.

 

 

 

Zijn plechtige installatie als kapelaan van Zeeuws-Vlaanderen vindt plaats op vrijdag 26 oktober 2018 in de Emmauskerk te Terneuzen.
Aanvang van de viering is om 19.00 uur.
Een ieder is daarbij van harte welkom.


MEDEDELING 6/7 OKTOBER IN ALLE KERKEN

Op zaterdag 20 oktober zal tijdens de eucharistieviering  in de kerk van Alphen de presentatie zijn van kapelaan Ceriani.

Deze viering begint om 19.00 uur. Na de viering is er gelegenheid in de kerk met hem kennis te maken.
Ook hier bent u allen van harte welkom.
Op deze zaterdag 20 oktober zijn er geen vieringen in Baarle-Nassau en Gilze.


EEN NIEUWE TOEKOMST VOOR DE PAROCHIES IN DE REGIO ALPHEN-GILZE

In het weekend van 2 en 3 april 2017 werd bekend gemaakt dat op verzoek van
Mgr. Liesen, bisschop van het Bisdom Breda, een commissie samengesteld zal worden
die de weg naar juridische en financiële samenvoeging van de 6 parochies in onze regio
zal verkennen en de voorstellen voor samenvoeging zal formuleren.
Het gaat om de parochies van Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten.
Er zijn meerdere redenen voor deze samenvoeging.
De belangrijkste is dat grotere parochies beter in staat zijn om het geloofsleven te
continueren in tijden dat de deelname aan het kerkelijk leven onder druk staat.
De regio Alphen-Gilze is in het Bisdom Breda de laatste regio waar nog zes zelfstandige
(kleinere) parochies zijn. De bisschop acht nu de tijd rijp om ook in onze parochies het
gesprek over samenvoeging op gang te brengen.
Het bisdom geeft de parochies de gelegenheid het proces zorgvuldig te doorlopen en
vraagt daarom de activiteiten zo te plannen dat de samenvoeging uiterlijk begin 2020
gerealiseerd kan worden. Uiteraard geeft het bisdom hiervoor de benodigde ondersteuning.

Momenteel wordt de commissie gevormd en geïnstalleerd en daarna zullen de eerste
verkenningen plaatsvinden. Omdat de parochie ons allemaal aangaat zullen wij op deze
plaats en gedurende de vieringen u op de hoogte houden van de vorderingen in het proces.
Mocht u vragen hebben of ondersteuning kunnen bieden, dan horen wij dat graag,
bij voorkeur schriftelijk op de verschillende secretariaten of tijdens de parochieavonden.
Wij vinden het belangrijk dat u als parochiaan erg betrokken blijft bij het geloofsleven ter plaatse!
Samen willen we sterk staan voor de toekomst!